Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.        
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Mieszkania - wynajem Mieszkania komunalne

Mieszkania komunalne

Warunki i kryteria określające możliwość ubiegania się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta określa uchwała Nr XXV/296/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia  29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych  oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r., Poz. 1290 ze zm.). 

O przydział lokalu socjalnego mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są mieszkańcami miasta Stargard,

2) wykażą, że gospodarstwo domowe osiąga dochód, który w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

a/ 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

b/ 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

3) znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, a mianowicie :

a) zamieszkują w lokalu o znacznym przegęszczeniu, w którym łączna powierzchnia pokoi w przeliczeniu na osobę wszystkich osób uprawnionych do zamieszkiwania w tym lokalu nie przekracza 5 m2. W przypadku, gdy w lokalu socjalnym będzie zamieszkiwać osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub inna osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania przez nią w oddzielnym pokoju, wartość przegęszczenia oblicza się odejmując 15 m² od powierzchni pokoi w lokalu zamieszkiwanym przez wnioskodawcę. W przypadku, gdy ubiegającymi się o przydział lokalu socjalnego są małżonkowie zamieszkujący  dotychczas w dwóch różnych lokalach na terenie miasta, warunek ten powinien być spełniony w obu lokalach, w przypadku, gdyby obydwoje zamieszkiwali w którymkolwiek z nich. Nie dotyczy to osób, które nie mają  uprawnień do wspólnego zamieszkiwania z najemcą / właścicielem / lokalu, a jedynie w nim zamieszkują w charakterze najemcy albo podnajemcy, w tym w lokalach o charakterze inkubatora oraz wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, lub

b) zamieszkują w lokalach nie spełniających wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

2. O przydział lokalu mieszkalnego docelowego mogą ubiegać się osoby, które  spełniają łącznie następujące warunki :

1) są mieszkańcami miasta Stargard,

2) znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, a mianowicie :

a) zamieszkują w lokalu o znacznym przegęszczeniu, w którym łączna powierzchnia  pokoi w przeliczeniu na osobę wszystkich osób uprawnionych do zamieszkiwania w tym lokalu nie przekracza 5 m2. W przypadku, gdy w lokalu docelowym będzie zamieszkiwać osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku  inwalidzkim lub inna osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania przez nią w oddzielnym pokoju, wartość przegęszczenia oblicza się odejmując 15 m² od powierzchni pokoi w lokalu zamieszkiwanym przez wnioskodawcę. W przypadku, gdy ubiegającymi się  o przydział lokalu docelowego są małżonkowie zamieszkujący dotychczas w dwóch różnych lokalach na terenie miasta, warunek ten powinien być spełniony w obu lokalach, w przypadku, gdyby obydwoje zamieszkiwali w którymkolwiek z nich. Nie dotyczy to osób, które nie mają  uprawnień do wspólnego zamieszkiwania z najemcą / właścicielem / lokalu, a jedynie w nim zamieszkują w charakterze najemcy albo podnajemcy, w tym w lokalach o  charakterze inkubatora oraz wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, lub

b) zamieszkują w lokalach nie spełniających wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3) wysokość dochodu gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przydział mieszkania, uzasadniająca oddanie w najem lokalu docelowego na czas nieoznaczony powinna zawierać się w granicach:

1)     w gospodarstwie domowym 1- osobowym: od 100% do 175% najniższej emerytury,

2)     w gospodarstwie domowym 2- osobowym: od 50% do 125% najniższej emerytury,

3)     w gospodarstwie domowym 3- osobowym: od 50% do 120% najniższej emerytury,

4)     w gospodarstwie domowym 4- osobowym: od 50% do 108% najniższej emerytury,

5)     w gospodarstwie domowym 5- osobowym: od 50% do 100% najniższej emerytury,

6)     w gospodarstwie domowym 6- osobowym i większym: od 50% do 95% najniższej emerytury,

Do dochodu miesięcznego zalicza się dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego przeliczony na osobę - według przepisów art.3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U. Nr 71 , poz. 734/.   

Do wniosku o przydział mieszkania  należy dołączyć:

1/ zaświadczenie o dochodach „brutto" za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku  minus koszty uzyskania przychodu i minus składki na  FUS,

2/ oświadczenie o posiadaniu   uprawnień do jakiegokolwiek lokalu (sporządzane na miejscu w Biurze  Przydziału i Zamiany Mieszkań), 

3/ wypis z dowodu osobistego (sporządzane na miejscu w Biurze  Przydziału i Zamiany Mieszkań)

4/ wyrok o rozwodzie, alimentach   -  jeżeli dotyczy.

Wniosek z załącznikami należy składać do Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.  / al. Żołnierza 11a / w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

W skład mieszkań w zasobie miasta wchodzą 2 rodzaje lokali: lokale docelowe i lokale socjalne. Aby lokal mógł być lokalem socjalnym musi być wydzielony z zasobu mieszkaniowego miasta stosownym Zarządzeniem Prezydenta Miasta lub Uchwałą Zarządu Stargardzkiego TBS Sp. z o. o., które zarządza mieszkaniowym zasobem miasta na podstawie umowy o zarządzanie i umieszczony w prowadzonym przez Stargardzkie TBS Sp.z o.o. „Rejestrze lokali socjalnych". Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31, poz.266 ze zm.) przez pojęcie „lokal socjalny" należy rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

W związku z takim podziałem Stargardzkie TBS Sp. z  o. o. tworzy i realizuje oddzielne listy oczekujących na przydział lokali docelowych i socjalnych. Podstawowym kryterium umożliwiającym ubieganie się o przydział tych lokali jest dochód, jaki osiąga gospodarstwo domowe osoby zainteresowanej. Wymieniona wyżej uchwała określa, że aby ubiegać się o przydział lokalu socjalnego dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 50% najniższej emerytury przypadającej w gospodarstwach wieloosobowych i 100% w gospodarstwach jednoosobowych. Rodziny osiągające dochód wyższy (ale także do ustalonych granic) - mogą ubiegać się o przydział lokalu docelowego.

Tworząc listy oczekujących (tak docelowych, jak i socjalnych), Stargardzkie TBS Sp. z o. o. bierze pod uwagę także liczebność rodzin. Rodziny o większej liczbie członków muszą otrzymać odpowiednio większe lokale. Wyznacznikiem jest tu powierzchnia pokoi danego lokalu. Jest ona ustalona w wysokości nie mniejszej niż 5 m2 na osobę w gospodarstwie domowych w rodzinach wieloosobowych (nie mniej niż 10 m2 w gospodarstwach jednoosobowych) w grupie mieszkań socjalnych i od 7 do 10 m2 na osobę (od 12 do 20 m2 w gospodarstwach jednoosobowych) w grupie mieszkań docelowych. Dlatego dana rodzina jest umieszczana na osobnych listach w poszczególnych grupach osobowych. I w każdej grupie osobowej znajdują się rodziny, zajmujące 1, 2, 3 itd. pozycję na liście.

Aby rozwiązać problem wyznaczenia kolejności umieszczenia rodziny na danej liście, należy wziąć pod uwagę sytuację mieszkaniową, materialną, społeczną, zdrowotną i inną danej rodziny, a także jej okres oczekiwania na przydział lokalu. Stworzono i opracowano system punktowy, który obejmuje wszystkie znaczące czynniki mogące mieć wpływ na kolejność umieszczenia na liście. Ilość przyznawanych punktów za poszczególne czynniki zawarta jest w „Regulaminie przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób uprawnionych do przydziału lokali socjalnych" i w takim samym regulaminie dla lokali docelowych. Regulaminy te stanowią załączniki do wymienionej wyżej uchwały. Tak więc osoba (rodzina), która uzyskała większą ilość punktów znajduje się na wyższej pozycji listy i w takiej kolejności wskazywane są uwolnione lokale.

Jeżeli zaistnieje sytuacja, że uwolniony lokal może być przydzielony osobom z kilku grup osobowych (np. lokal socjalny o powierzchni pokoi 12 m2 może być przydzielony zarówno rodzinie jedno, jak i dwuosobowej), o kolejności wskazania decyduje liczba uzyskanych punktów.

O tym więc, komu należy wskazać uwolniony lokal, decyduje:  powierzchnia jego pokoi, kolejność umieszczenia na liście, liczba uzyskanych punktów oraz czy jest to lokal docelowy czy socjalny.

Każdej rodzinie, której wskazano lokal do zasiedlenia, zgodnie z cyt. wcześniej uchwałą, przysługuje jedna uzasadniona odmowa przyjęcia lokalu. W przypadku powtórnej odmowy przyjęcia lokalu zarówno socjalnego jak i docelowego osoby (rodziny) przy kolejnych wskazaniach pomija się do czasu weryfikacji. Weryfikacja polega na corocznym przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, czy osoby ubiegające się o przydział lokalu nadal spełniają warunki do ich przydzielenia. Stanowi ona podstawę do opracowania nowych list, które będą obowiązywały w roku następnym. Przeprowadza się ją we wrześniu każdego roku i dotyczy ona każdej rodziny ubiegającej się o przydział lokalu z miasta.

Przytoczone tu zasady przydziałów lokali obowiązują i są konsekwentnie realizowane. Wynajmujący nie może dokonywać przydziałów lokali biorąc pod uwagę wyłącznie indywidualne potrzeby jednej konkretnej rodziny. Nie ma więc możliwości przydzielania lokali poza tą kolejnością dla rodzin, które wystąpią z wnioskiem o przyspieszenie przydziału ze względu na szczególną ich sytuację. Wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych zasad przydziałów lokali są zawarte w przytaczanej wyżej uchwale, która jest sukcesywnie doskonalona i dostosowywana do bieżących potrzeb i możliwości oraz aktualnych unormowań prawnych.